Bu bilgilendirme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz “SENTEZ MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ” tarafından hazırlanmıştır.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı ve  Hukuki Sebebi 

İnternet Sitemizde yer alan “İletişim” alanında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz (Ad-Soyad, Ünvan, T.C. Kimlik Numaranız, E-Posta Adresiniz, Telefon Numarası, Doğum Yılınız, Temsil Ettiğiniz yada Çalıştığınız Kurum Bilgisi, Çalıştığınız Sektör Bilgisi) KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak ,“organizasyon ve etkinlik yönetimi”, “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki  sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi 

Kişisel verileriniz, internet sitesinde bulunan formu doldurmanız halinde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi
    1. Kişisel verileriniz, KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep olması halinde ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılmaktadır.
    2. Kişisel verileriniz, faaliyetlerimize ilişkin olarak etkinliğin gerçekleşmesi amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak etkinliğin gerçekleştirileceği ‘’Bilgi Teknolojileri Kamu Kurumu’’ ile paylaşılmaktadır.
  1. Haklarınız

İlgili kişi olarak, veri sorumlusu Kanun 11. Maddesinde sayılan kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Talepleriniz ile ilgili başvurunuzu, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”  hükümlerine göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve veri sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri sorumlusu Unvan : ŞİRKET

Mersis no   : 0761049722200011

E-posta adresi : [email protected]

Fiziki Posta adresi : Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi, No:4A, D:1 34340 Beşiktaş – İstanbul